Uniwersytet ¦l±ski | Biuro Karier    Witamy w Serwisie Badań Społecznych
Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach!

Serwis ten został stworzony z my¶l± o realizacji badań skiero-
wanych przede wszystkim do klientów Biura Karier U¦, a więc
o studentach, absolwentach oraz pracodawcach.

Biuro Karier jest obecnie zaangażowane w realizację kilku pro-
jektów badawczych z zakresu rynku pracy. S± to m.in. badania:
losów zawodowych absolwentów U¦ oraz oczekiwań praco-
dawców wobec absolwentów U¦.

Uzyskane w ich trakcie wyniki s± wykorzystywane przy kształ-
towaniu oferty Biura Karier. Mog± być również Ľródłem uporz±d-
kowanych informacji dla kandydatów na studia jak i wsparciem
dla decyzji studentów i absolwentów o wyborze ¶cieżki kariery
zawodowej.

Zapraszamy do udziału w naszych badaniach!